Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení Obchodních podmínek

1.1 Účelem těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele (nebo prodávajícího) a zákazníka (nebo kupujícího) v souvislosti s poskytováním služeb informačního obsahu a při prodeji knih a jiných tištěných materiálů.

1.2 Fyzická osoba Ivona Harčarová, U Nesypky 2763/2a, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, IČO: 09225951, DIČ: CZ685237859 poskytuje systém internetových stránek a s ním souvisejících technologií, který umožňuje registrovaným uživatelům – zákazníkům za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách přístup ke službám poskytovatele. Kromě toho Fyzická osoba Ivona Harčarová, U Nesypky 2763/2a, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, IČO: 09225951, DIČ: CZ685237859 prodává tištěné knihy případné jiné tištěné materiály (dále jen „tištěné produkty“) zákazníkům.

1.3 Služby poskytované poskytovatelem obsahují poskytnutí přístupu k obsahu ve zpoplatněných částech poskytovatele (dále jen „členský přístup“) a to zejména k textům, videím, fotografiím a prezentacím, a to po zaplacení poplatku zákazníkem a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou návrhem poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů určen zákazníkovi. Vložením registračních údajů na webovém sídle www.ivonaharcar.com a přijetím těchto obchodních podmínek přijme zákazník návrh poskytovatele ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, čímž mezi poskytovatelem a zákazníkem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto obchodních podmínek.

1.4. Při prodeji tištěných produktů jsou tyto obchodní podmínky návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů určený zákazníkovi určené kupujícímu. Vložením registračních údajů na webovém sídle www.ivonaharcar.com a přijetím těchto obchodních podmínek přijme kupující návrh poskytovatele ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku, čímž mezi prodávajícím a kupujícím dojde k uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek.

  1. Objednání služeb a poplatky

2.1 Za poskytování služeb za příslušné časové období (předplatné období) je zákazník povinen zaplatit poskytovateli poplatek (předplatné) stanovený na webových stránkách www.ivonaharcar.com v příslušném popisu produktu.  

2.2 Na základě předchozího souhlasu zákazníka s automatickými platbami je poskytovatel oprávněn stáhnout poplatky předem na další období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání částky poplatku z účtu zákazníka poskytovatelem (prostřednictvím služby Gopay). V takovém případě se způsob platby stanovuje na neurčito, s tím že zákazník jej může zrušit dle bodu 2.3. těchto obchodních podmínek. Informace o automatických platbách jsou dostupné na tomto linku.

 2.3. V případě, že zákazník chce zrušit automatické platby, učiní tak nejpozději 2 dny před další automatickou platbou (o které bude informován předem 7 dní před jejím provedením) v rozhraní členské sekce nebo zasláním mailu na info@ivonaharcar.com.

2.4 Po zaplacení poplatku ve smyslu článku 2.1 budou služby poskytované zákazníkovi během zaplaceného období a to v časově neomezeném rozsahu (24 hodin denně) až do ukončení smluvního vztahu zákazníkem nebo poskytovatelem. Zákazník není povinen zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník během předplatného období skutečně využíval objednané služby členského přístupu.

2.5 Po zaplacení poplatku bude zákazníkovi zaslána na uvedenou emailovou adresu faktura. Ta zároveň představuje potvrzení zákazníka o členském přístupu.

2.6. Kromě služeb poskytovaných na předplatné období si může zákazník objednat a zaplatit službu informačního obsahu s jednorázovou platbou – online kurz. Tato služba je zákazníkovi dostupná v časově neomezeném období od zaplacení jednorázové platby (vždy uvedené ke konkrétnímu online kurzu). Na poskytování služby informačního obsahu – online kurzu se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek s výjimkou bodů 2.1, 2.2., 2.3., 2.4 a bod 2.6.. Bod 2.5. se aplikuje následovně: „Po zaplacení poplatku za online kurz budou služby poskytované zákazníkovi během neomezeného období a to v časově neomezeném rozsahu (24 hodin denně). Zákazník není povinen zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník během předplatného období skutečně využíval objednané služby členského přístupu.“

  1. Další podmínky využívání služeb

3.1. Poskytovatel poskytuje služby (zpřístupňuje obsah) s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost služeb. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoli záruky. Poskytovatel neodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných částí a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah ani frekvenci s jakou se bude obsah zpoplatněných částí měnit nebo doplňovat.

3.2 Poskytovatel je oprávněn poskytované služby a jejich strukturu, sekce, části a obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci aj.) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

3.3 Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit poskytování služby, například. z důvodu vyšší moci, bezpečnostních opatření nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu nebo soudu, výkonu oprav potřebných pro provoz nebo údržbu služeb, aniž by to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele.

3.4 Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup zákazníka do členského přístupu a ukončit nebo přerušit poskytování služeb, pokud zákazník poruší svou povinnost dle odst. 1 písm. 3.7 nebo v případě, že bude mít důvodné podezření, že předplacené služby používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

3.5 Poskytování služby je prostřednictvím přihlašovacích údajů je oprávněn používat výlučně konkrétní zákazník. Individuální přihlašovací údaje zákazníka jsou nepřenosné a zákazník je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou a odpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

3.6 Zákazník souhlasí se zahájením poskytování služeb po úhradě poplatku a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy a těchto obchodních podmínek.

3.7 Celý obsah webových stránek poskytovatele v části určené pouze pro předplatitele (zákazníky) i v části určené pro všechny návštěvníky je autorským dílem, ke kterému vykonává všechna majetková práva poskytovatel. Jakékoliv kopírování, zveřejňování nebo úprava je vysloveně zakázáno a podléhá vždy předchozímu souhlasu poskytovatele.

3.8 Všechny rady, pracovní listy, videonávody a jakýkoli jiný obsah určený pro zákazníka v předplacené části i ve veřejné části, či tištěných produktech včetně odkazů na jiné publikace k nim příslušející (dále jen „obsah“) v žádném případě:

  1. nemohou být považovány za zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. Zákonů o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně a doplnění některých zákonů
  2. nejsou odbornými doporučeními zdravotnického personálu, zdravotnického zařízení, popřípadě jiného zákonem stanoveného zařízení oprávněného poskytovat zdravotnickou péči
  3. nenahrazují řádnou léčbu ani léčebný režim určený ošetřujícím lékařem
  4. nezbavují povinnosti zákazníka absolvovat lékařské vyšetření a dodržovat předepsanou léčbu či léčebný režim

V případě jakýchkoliv zdravotních problémů nebo otázek souvisejících s využíváním výše uvedeného obsahu, je nutné toto předem konzultovat s všeobecným nebo odborným lékařem. Zákazník si má při využívání obsahu počínat s rozvahou a přiměřeně ke svému věku, osobnímu a zdravotnímu stavu.

Ivona Harčarová neodpovídá za újmu na zdraví, majetku, která vznikla v důsledku využívání obsahu zákazníkem.

  1. Reklamace a alternativní řešení spotřebitelských sporů

4.1. Zákazník je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 14 dnů ode dne výskytu konkrétní vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@ivonaharcar.com.

4.2. Poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí reklamace odpovědí na email reklamace.

4.3 Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu. Odpoví-li poskytovatel na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel (zákazník) má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb.Zákonů o ochraně spotřebitele.

4.4 Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce. https://www.coi.cz); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

4.5 Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.6 Pokud zákazník není spokojen se službami informačního obsahu (předplacenými službami nebo online kurzem) může od smlouvy o poskytování služeb odstoupit do 30 dnů od zaplacení služby bez udání důvodu. Odstoupení provede odesláním emailu na info@ivonaharcar.com nebo písemné žádosti na adresu společnosti v uvedené lhůtě. Poskytovatel vrátí zaplacenou částku zákazníkovi v plné výši do 14 dnů od doručení odstoupení.

  1. Zvláštní ustanovení při prodeji tištěných produktů

5.1 Tištěný produkt bude dodán kupujícímu s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo prodávající dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno u prodávajícího k předání.

5.2 Prodávající dodá tištěné produkty kupujícímu v co nejkratší době po vyplnění objednávky, jejím odeslání ve smyslu bodu 1.4 a jejím uhrazení, v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Poštovné a balné hradí prodávající.

5.3 Pokud zákazník není spokojen se zakoupenými tištěnými produkty, může od kupní smlouvy odstoupit do 30 dnů od převzetí produktu bez udání důvodu. Odstoupení provede odesláním emailu na info@ivonaharcar.com nebo písemné žádosti na adresu společnosti v uvedené lhůtě. Prodávající vrátí zaplacenou částku zákazníkovi v plné výši. Účinkem odstoupení při kupní smlouvě je, že kupující je povinen vrátit nepoškozený tištěný produkt (knihu nebo jinou publikaci) do 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný produkt ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného produktu stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud zákazník nepožádá jinak. V případě, že je vrácený produkt poškozen, použit, opotřebován nebo neúplný, prodávající může vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu poškození či opotřebení předmětného produktu.

5.4. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, opravňuje kupující prodávajícího poskytnout smluvnímu přepravci potřebné a nezbytné osobní údaje za účelem doručení zboží.

5.5 V případě, že kupující nepřevezme objednaný tištěný produkt s výjimkou situace poškození produktu při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce kupujícího nenašel, kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal apod.), prodávající může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena maximálně ve výši zaplaceného poštovného a balného (celkem 150 Kč/6 EUR).

5.6 Na prodej tištěných produktů se přiměřeně aplikují podmínky uvedené v části 1. Úvodní ustanovení Obchodních podmínek, v části 4. Reklamace a alternativní řešení spotřebitelských sporů a v části 6. Závěrečná ustanovení.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto obchodní podmínky byly zformulovány v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních smluvních vztahů mezi poskytovatelem (prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím). V případě, že se prokáží kompetentním orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná, neúčinná, a to zcela nebo částečně, platnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

6.2 Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek, neodpovídá poskytovatel (resp. prodávající) zákazníkovi (resp. kupujícímu) za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

6.3 Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského nebo Obchodního zákoníku.

6.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto obchodní podmínky, přičemž aktuální verze obchodních podmínek je vždy přístupná na webovém sídle ivonaharcar.com

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2023